Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2023/2024 se uskuteční: v pondělí 3. dubna 2023 od 12 do 17 hodin.
Do prvních tříd budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce dle § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav.
K zápisu je třeba přinést:
rodný list dítěte
průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
případná odborná či lékařská doporučení
Do škol jsou děti rozděleny podle spádových oblastí, ale rodiče mohou přijít i na jinou školu dle svého výběru.
Upozornění pro rodiče
Žádost o odklad povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu. K žádosti je potřeba předložit doporučení odborného (dětského) lékaře a poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny)
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024
S ohledem na maximální naplněnost kapacity tříd a školy je možné přijmout pro školní rok 2023/2024 do prvních tříd maximálně 48 žáků. V případě vyššího počtu zájemců o přijetí budou uplatněna následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku:
1.
Přijati budou žáci, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
2. Přijati budou žáci, jejichž starší sourozenec je aktuálně žákem naší školy.
3. Přijati budou žáci s trvalým bydlištěm ve Štětí
4. Ostatní děti
V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno veřejné losování.
Zde si můžete zarezervovat přesný termín zápisu: REZERVACE
Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy