Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Školní družina

Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům ze základní školy podle vlastního vzdělávacího programu, který jim umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků.  Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Poskytuje metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání.

Jejím posláním je motivovat, podporovat a vést děti k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pedagogů. Činnost školní družiny se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání.

* Ranní družina

5:30 – 8:00 hodin, děti převádíme v 7:40 do školy

* Odpolední družina

11:40 (12:35, 13.30) – 16:30 hodin, děti si předáváme po vyučování s třídní učitelkou

* Zájmová/rekreační činnost

 13:15 – 14:45 hodin, ve většině případech odcházíme mimo areál (vycházky, hřiště ve městě,...), děti je proto vhodné vyzvednout před nebo až po aktivitách

* Zápisní lístek (ZL) je třeba řádně vyplnit z obou stran

* Platba za pololetí: 750 Kč (do konce září), a to na účet školy: 1002556349/0800, variabilní symbol:  64903 , do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

- pokud nemáte možnost úhrady přes internet, je potřeba včas uhradit osobně u vychovatelky

* Děti uvolňujeme, v případě jiného času odchodu , než který je uvedený na zadní straně ZL, pouze na základě lístečku– datum, informace, podpis zákonného zástupce

* S sebou do družiny:   převlečení na ven ve viditelně podepsané tašce/ přezůvky/ ramínko,  vše bude uloženo v družinové skříňce

* Obědy se vyřizují v jídelně u ekonomky paní Ivety Trégrové, první třídy odevzdají čip vychovatelce, ostatní děti si budou nechávat čipy u sebe

* Telefonní číslo: 773 885 761 – pouze v nezbytně nutných případech

Do družiny jsou přednostně zařazeny děti pracujících rodičů, dojíždějící děti.

 

ROČNÍ ČASOVÝ PLÁN

JARO ( březen, duben, květen)
- jarní vycházky, pozorování přírody, poznávání rostlin
- příprava na Velikonoce, výzdoba prostor školy, školní družiny, vyprávění o velikonočních zvycích
-pohybové hry v tělocvičně či v okolí školy
-stolní a zábavné hry ve školní družině
Projekty:
Velikonoce – malování vajíček, workshopy
Den matek – výroba dárků a přáníček
Měsíc knihy – zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, www.celeceskoctedetem.cz
Den země – tématická náplň
Férová snídaně – zapojení se, www.ferovasnidane.cz, projekt v rámci Zdravých měst
Ukliďme Česko – úklidová akce pro děti a veřejnost, www.uklidmecesko.cz, projekt v rámci Zdravých měst
Školní akademie
Fotogalerie výroby pávů


LÉTO
(červen, červenec, srpen)
- vycházky na veřejná hřiště ve městě
- dopravní hřiště
- krmení kachen a labutí, nutrií
Projekty:
Den dětí – nejoblíbenější hry a soutěže, zábavné odpoledne
Turnaj ve vybíjené – projekt mezi družinou ZŠ Školní a ZŠ TGM, Štětí
Pyžamová párty – den v pyžamech, odpoledne plné soutěží, diskotéka
Spaní ve školní družině – rozloučení, příprava na letní prázdniny, opékání vuřtů

PODZIM (září, říjen, listopad)
- seznamovací hry, komunikativní kruh, vztahy mezi spolužáky
- seznámení dětí s řádem ŠD
- vycházky do terénu, na hřiště ZŠ
- poznávání okolí školy, bezpečné a slušné chování při vycházkách
- sportovní soutěže v tělocvičně
- výtvarná činnost, práce s papírem, volný výběr her, stavebnic
Projekty:
Pouštění draků
Sběr kaštanů pro zvířátka v lese
Návštěva Záchranného chovu v Hněvicích – předání sbírky pro pejsky (granule, deky, pamlsky,...)
Strašidelný den – dlabání dýňí, Dušičky, tématické výrobky
Fotogalerie dlabání dýní - Naši ducháčci
Fotogalerie výroby strašidel

ZIMA ( prosinec, leden, únor )
- vyprávění o Vánocích
- sáňkování, hry na sněhu
- pozorování přírody
- krmení zvířátek
- sportovní aktivity v tělocvičně, míčové hry, atp.
Projekty:
Mikuláš – nadílka, zvyky
Vánoce – výstava při rozsvícení vánočního stromku na Novém náměstí, vánoční besídka v ŠD, nácvik koled, workshop
Tříkrálová sbírka – s dětmi koledujeme ve Štětí a přilehlých obcích, celorepublikový projekt Charity ČR, pobočka Charita Litoměřice www.dchltm.cz
Masopustní rej – maškarní ve školní družině
Fotogalerie Mikulášské párty
Fotogalerie výroby sněhuláků

 

CELOROČNÍ PROJEKTY:
- adopce na dálku
- sběr víček
- sběr vyřazených mobilů
- sběr papíru
- třídění odpadu
- sběr použitých baterií - Eco chesse box

Děti pobývají ve školní družině před vyučováním i po vyučování.

Vychovatelky ŠD:
Kateřina Taušnerová (vychovatelka ŠD)
Romana Hrovatitschová (vychovatelka ŠD)
Tereza Navrátilová ( vedoucí vychovatelka ŠD)
Lucie Bauerová (vychovatelka ŠD)

Kontakt:
Tel.: 773 885 761 paní vychovatelka Navrátilová
Tel.: 722 009 688 paní vychovatelka Taušnerová
Tel.: 722 012 879 paní vychovatelka Hrovatitschová
Tel.: 722 013 375 paní vychovatelka Bauerová