Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
v následujících dnech dojde k částečnému otevření naší školy. Dne 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd a od 25.5.2020 žáci 1. – 5. tříd.
Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:
1)Obsahem docházky žáků 9. ročníku bude učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku (matematika, český jazyk), výuka u žáků 1. – 5. tříd bude probíhat i v dalších předmětech.
2) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 5.května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.
3) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Po dni zahájení výuky v daných ročnících nelze skupiny doplňovat dalšími žáky.
4) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku bude od 8:00 do 12:00 hodin (podle mimořádného rozvrhu). Pobyt žáků ve třídách I. stupně bude probíhat ve dvou částech – dopolední výuka (od 8 hodin do 11.40 hodin) a odpolední zájmová činnost (od 12 hodin do 16 hodin). Mezi jednotlivými bloky mají žáci 1. – 5. tříd možnost stravování v jídelně na ZŠ Ostrovní.
6) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím Školy on-line.
7) V každé třídě budou k dispozici dezinfekční prostředky.
Děkujeme.
Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku …), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.
Na všechny žákyně a žáky se těšíme!

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů anebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.