Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,

škola obdržela manuál MŠMT, který popisuje postupy organizace výuky od 1.září 2020. Manuál je ke stažení https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
Záměrem je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu.
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

U vstupu do budovy školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, ručníky na jedno použití.
Po příchodu do budovy školy bude každému žákovi provedena dezinfekce rukou.

Postup školy při zjištění příznaků nákazy:
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy, v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce dítěte       
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka - tato skutečnost je oznámena zákonnému zástupci a ten je  povinen neprodleně žáka vyzvednout
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně bude informován i zákonný zástupce nezletilého žáka pro bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Postup výuky ve třídě v případě mimořádného opatření:
- pokud bude v důsledku nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků třídy - pro žáky, kteří zůstanou ve škole bude probíhat klasická výuka, pro žáky v karanténě výuka distančním způsobem
- pokud bude v důsledku nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost ve škol méně než polovině žáků třídy - bude probíhat pouze klasická výuka se žáky, kteří zůstanou ve škole
- pokud bude v důsledku nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole celé třídě - bude probíhat distanční vzdělávání

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Mgr. Alexandr Petrišče
ředitel školy