Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
ve středu nám začne nový školní rok a pevně věřím, že bude probíhat standardně. Žáci přijdou do školy 1. září a budou mít jednu vyučovací hodinu. Od 2. září bude již výuka probíhat podle rozvrhu na Škole Online. Činnost školní družiny bude také v běžném režimu.
Bohužel se ale nevyhneme některým omezením a testování. Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem vyučujících. Opět platí možnost přítomnosti rodičů menších dětí ( 1. – 3. třídy ) u tohoto testování. Pokud tedy chcete svým malým dětem při testování pomáhat, tak toto testování bude probíhat v tělocvičně od 7.45 hod.
Preventivní screeningové testování dětí a žáků proběhne ve škole s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování ( 1. září 2021 ). První testování u žáků 1. tříd proběhne až 2. září 2021. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Prosím rodiče těchto žáků, aby ihned 1. září předali třídním učitelům platné potvrzení o prodělané nemoci, příp. certifikát o ukončeném očkování.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Testování bude probíhat antigenními testy zn. GENRUI. Princip práce s těmito testy je stejný jako s testy, které žáci používali v minulém školním roce.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – roušky, respirátory. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Při výuce žáci roušky nebo respirátory mít nemusí. Pokud ovšem žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), není mu umožněn pobyt ve škole. Žák zůstává doma a škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Těmto žákům není poskytováno vzdělávání distanční způsobem.

Přeji všem úspěšný začátek školního roku a v případě dotazů kontaktujte vedení školy.