Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Do naší školy ZŠ Školní zavítalo k zápisu celkem
63 předškoláčků. Paní učitelky se shodly na tom, že děti byly letos moc šikovné. Budoucí školáci na otázku, zda se do školy těší, odpovídali s velkou převahou přitakáním, někteří s neskrývaným nadšením.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na těchto webových stránkách školy a na vývěsce vedle hlavního vchodu školy do 10. února.

Fotogalerie k nahlédnutí zde

Informace o odkladu školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy do 31. května. Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené dvěma doporučujícími posouzeními:
1.
příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum)
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.